تکذیب استعفای ظریف/ حل مشکلات کارگران هفت‌تپه

Home / تکذیب استعفای ظریف/ حل مشکلات کارگران هفت‌تپه

تکذیب استعفای ظریف/ حل مشکلات کارگران هفت‌تپه
توئیت‌های سیاسی امروز از موضوع تکذیب استعفای ظریف وزیر امور خارجه تا حل مشکلات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در هیأت دولت را شامل می‌شود.

تکذیب استعفای ظریف/ حل مشکلات کارگران هفت‌تپه

توئیت‌های سیاسی امروز از موضوع تکذیب استعفای ظریف وزیر امور خارجه تا حل مشکلات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در هیأت دولت را شامل می‌شود.
تکذیب استعفای ظریف/ حل مشکلات کارگران هفت‌تپه