تولید دستگاه امحای زباله بیمارستانی در واحد علوم و تحقیقات

Home / تولید دستگاه امحای زباله بیمارستانی در واحد علوم و تحقیقات

تولید دستگاه امحای زباله بیمارستانی در واحد علوم و تحقیقات
محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق به تولید سامانه امحای زباله بیمارستانی در قالب واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شدند.

تولید دستگاه امحای زباله بیمارستانی در واحد علوم و تحقیقات

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق به تولید سامانه امحای زباله بیمارستانی در قالب واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شدند.
تولید دستگاه امحای زباله بیمارستانی در واحد علوم و تحقیقات