تولید دستگاهی برای درمان بیش‌فعالی کودکان در دانشگاه آزاد پاراجین

Home / تولید دستگاهی برای درمان بیش‌فعالی کودکان در دانشگاه آزاد پاراجین

تولید دستگاهی برای درمان بیش‌فعالی کودکان در دانشگاه آزاد پاراجین
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پاراجین توانست دستگاه سخت‌افزاری درمان بیش‌فعالی را تولید کند.

تولید دستگاهی برای درمان بیش‌فعالی کودکان در دانشگاه آزاد پاراجین

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پاراجین توانست دستگاه سخت‌افزاری درمان بیش‌فعالی را تولید کند.
تولید دستگاهی برای درمان بیش‌فعالی کودکان در دانشگاه آزاد پاراجین