توسعه روابط میان لیبی و ایتالیا

Home / توسعه روابط میان لیبی و ایتالیا

توسعه روابط میان لیبی و ایتالیا
وزیر امور خارجه حکومت وفاق ملی لیبی و معاون وزیر امور خارجه ایتالیا در طرابلس دیدار و گفتگو کردند.

توسعه روابط میان لیبی و ایتالیا

وزیر امور خارجه حکومت وفاق ملی لیبی و معاون وزیر امور خارجه ایتالیا در طرابلس دیدار و گفتگو کردند.
توسعه روابط میان لیبی و ایتالیا