توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت بر اساس نیاز کشور

Home / توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت بر اساس نیاز کشور

توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت بر اساس نیاز کشور
قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص دستاوردهای سند آمایش سرزمینی گفت: توانستیم توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت را بر اساس نیاز کشور متوازن کنیم.

توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت بر اساس نیاز کشور

قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص دستاوردهای سند آمایش سرزمینی گفت: توانستیم توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت را بر اساس نیاز کشور متوازن کنیم.
توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت بر اساس نیاز کشور