توافق کمیسیون اروپا با مایکروسافت

Home / توافق کمیسیون اروپا با مایکروسافت

توافق کمیسیون اروپا با مایکروسافت
کمیسیون اروپا با مایکروسافت برای گسترش همکاری در ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به توافق رسید.

توافق کمیسیون اروپا با مایکروسافت

کمیسیون اروپا با مایکروسافت برای گسترش همکاری در ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به توافق رسید.
توافق کمیسیون اروپا با مایکروسافت