تهران-گاردین؛از انتصاب عبداللهی دربنیاد مستعضفان تا گریمور پاستور

Home / تهران-گاردین؛از انتصاب عبداللهی دربنیاد مستعضفان تا گریمور پاستور

تهران-گاردین؛از انتصاب عبداللهی دربنیاد مستعضفان تا گریمور پاستور
از انتصاب سردار عبداللهی به‌عنوان رئیس بنیاد مستضعفان تا گریم صورت دولتی‌ها را در توئیت‌های داغ سیاسی روز بخوانید.

تهران-گاردین؛از انتصاب عبداللهی دربنیاد مستعضفان تا گریمور پاستور

از انتصاب سردار عبداللهی به‌عنوان رئیس بنیاد مستضعفان تا گریم صورت دولتی‌ها را در توئیت‌های داغ سیاسی روز بخوانید.
تهران-گاردین؛از انتصاب عبداللهی دربنیاد مستعضفان تا گریمور پاستور