تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت

Home / تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت پیک سنجش     «هرچه می‌خوانم نمی‌فهمم.» این اولین جمله‌ای بود که با صدایی بغض آلود گفت و سپس با چهره‌ای درهم به دست­هایش خیره شد و انگشتانش را به بازی گرفت.می­گفت هنوز کتاب …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت پیک سنجش     «هرچه می‌خوانم نمی‌فهمم.» این اولین جمله‌ای بود که با صدایی بغض آلود گفت و سپس با چهره‌ای درهم به دست­هایش خیره شد و انگشتانش را به بازی گرفت.می­گفت هنوز کتاب …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت