تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی

Home / تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی

تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی
رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما با اشاره به صد سالگی پایان جنگ جهانی اول نوشت: با برنامه‌ریزی انگلیسی‌ها، ایران بزرگترین قربانی این جنگ بود.

تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی

رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما با اشاره به صد سالگی پایان جنگ جهانی اول نوشت: با برنامه‌ریزی انگلیسی‌ها، ایران بزرگترین قربانی این جنگ بود.
تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی