تناقض‌گویی آمریکا در جنگ یمن

Home / تناقض‌گویی آمریکا در جنگ یمن

تناقض‌گویی آمریکا در جنگ یمن
مقام‌های آمریکایی در حالی از پایان تجاوز به یمن استقبال می‌کنند که حاضر به قطع فروش تسلیحات به متجاوزان نیستند.

تناقض‌گویی آمریکا در جنگ یمن

مقام‌های آمریکایی در حالی از پایان تجاوز به یمن استقبال می‌کنند که حاضر به قطع فروش تسلیحات به متجاوزان نیستند.
تناقض‌گویی آمریکا در جنگ یمن