تمرین پایانی سرخ‌پوشان‌ با حضور سفیر ایران

Home / تمرین پایانی سرخ‌پوشان‌ با حضور سفیر ایران

تمرین پایانی سرخ‌پوشان‌ با حضور سفیر ایران
سفیر ایران در ژاپن، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره باشگاه و مسئولان کنفدراسیون، امروز در محل تمرین حضور پیدا کردند.

تمرین پایانی سرخ‌پوشان‌ با حضور سفیر ایران

سفیر ایران در ژاپن، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره باشگاه و مسئولان کنفدراسیون، امروز در محل تمرین حضور پیدا کردند.
تمرین پایانی سرخ‌پوشان‌ با حضور سفیر ایران