تلاش سازماندهی شده برخی جریان‌ها برای تسویه حساب با آیت‌الله یزدی

Home / تلاش سازماندهی شده برخی جریان‌ها برای تسویه حساب با آیت‌الله یزدی

تلاش سازماندهی شده برخی جریان‌ها برای تسویه حساب با آیت‌الله یزدی
برخی جریان‌ها با ظاهر حمایت از جایگاه مرجعیت اهداف سیاسی و کینه‌توزی‌های شخصی خود را پیگیری می‌کنند که حوزویان باید نسبت به رفتارهای مرموزانه هوشیار باشند.

تلاش سازماندهی شده برخی جریان‌ها برای تسویه حساب با آیت‌الله یزدی

برخی جریان‌ها با ظاهر حمایت از جایگاه مرجعیت اهداف سیاسی و کینه‌توزی‌های شخصی خود را پیگیری می‌کنند که حوزویان باید نسبت به رفتارهای مرموزانه هوشیار باشند.
تلاش سازماندهی شده برخی جریان‌ها برای تسویه حساب با آیت‌الله یزدی