تقویت روابط اقتصادی ژاپن و چین برای مقابله با آمریکا

Home / تقویت روابط اقتصادی ژاپن و چین برای مقابله با آمریکا

تقویت روابط اقتصادی ژاپن و چین برای مقابله با آمریکا
نخست‌وزیر ژاپن پس از هفت سال، برای گفتگو درباره روابط اقتصادی دوجانبه به چین سفر کرد.

تقویت روابط اقتصادی ژاپن و چین برای مقابله با آمریکا

نخست‌وزیر ژاپن پس از هفت سال، برای گفتگو درباره روابط اقتصادی دوجانبه به چین سفر کرد.
تقویت روابط اقتصادی ژاپن و چین برای مقابله با آمریکا