تقدیر روحانی از افتتاح دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان

Home / تقدیر روحانی از افتتاح دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان

تقدیر روحانی از افتتاح دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر راه‌اندازی دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان قدردانی شد.

تقدیر روحانی از افتتاح دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر راه‌اندازی دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان قدردانی شد.
تقدیر روحانی از افتتاح دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشچیان