تفسیری از یک فراز مهم در زیارت اربعین+‌صوت

Home / تفسیری از یک فراز مهم در زیارت اربعین+‌صوت

تفسیری از یک فراز مهم در زیارت اربعین+‌صوت
آیت‌الله علم‌الهدی در فرازی کوتاه، مفهومی پرمعنا در زیارت اربعین  را شرح می‌دهد.

تفسیری از یک فراز مهم در زیارت اربعین+‌صوت

آیت‌الله علم‌الهدی در فرازی کوتاه، مفهومی پرمعنا در زیارت اربعین  را شرح می‌دهد.
تفسیری از یک فراز مهم در زیارت اربعین+‌صوت