تغییر زمان تمرین و نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و کاشیما ژاپن

Home / تغییر زمان تمرین و نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و کاشیما ژاپن

تغییر زمان تمرین و نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و کاشیما ژاپن
زمان تمرینات و نشست خبری سرمربیان تیم‌های پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن تغییر یافت.

تغییر زمان تمرین و نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و کاشیما ژاپن

زمان تمرینات و نشست خبری سرمربیان تیم‌های پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن تغییر یافت.
تغییر زمان تمرین و نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و کاشیما ژاپن