تعیین تکلیف «محاکم جور» در لایحه CFT با مجمع تشخیص مصلحت است

Home / تعیین تکلیف «محاکم جور» در لایحه CFT با مجمع تشخیص مصلحت است

تعیین تکلیف «محاکم جور» در لایحه CFT با مجمع تشخیص مصلحت است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت در مورد صلاحیت «حاکم جور» که در ایرادهای شورای نگهبان در لایحه CFT مطرح شده، تصمیم گیرنده است.

تعیین تکلیف «محاکم جور» در لایحه CFT با مجمع تشخیص مصلحت است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت در مورد صلاحیت «حاکم جور» که در ایرادهای شورای نگهبان در لایحه CFT مطرح شده، تصمیم گیرنده است.
تعیین تکلیف «محاکم جور» در لایحه CFT با مجمع تشخیص مصلحت است