تعویق حداقل دوساعته مراسم بدرقه دو تیم ملی فوتبال

Home / تعویق حداقل دوساعته مراسم بدرقه دو تیم ملی فوتبال

تعویق حداقل دوساعته مراسم بدرقه دو تیم ملی فوتبال
مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان و تیم ملی ساحلی آقایان با تعویقی حداقل دو ساعته همراه بود.

تعویق حداقل دوساعته مراسم بدرقه دو تیم ملی فوتبال

مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان و تیم ملی ساحلی آقایان با تعویقی حداقل دو ساعته همراه بود.
تعویق حداقل دوساعته مراسم بدرقه دو تیم ملی فوتبال