تعاملات علمی با دانشگاه‌های آسیایی به پیشرفت علمی ایران کمک می‌کند

Home / تعاملات علمی با دانشگاه‌های آسیایی به پیشرفت علمی ایران کمک می‌کند

تعاملات علمی با دانشگاه‌های آسیایی به پیشرفت علمی ایران کمک می‌کند
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعاملات با دانشگاه‌های آسیایی و منطقه می‌تواند به پیشرفت علمی ایران کمک کند.

تعاملات علمی با دانشگاه‌های آسیایی به پیشرفت علمی ایران کمک می‌کند

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعاملات با دانشگاه‌های آسیایی و منطقه می‌تواند به پیشرفت علمی ایران کمک کند.
تعاملات علمی با دانشگاه‌های آسیایی به پیشرفت علمی ایران کمک می‌کند