تضعیف بودجه دفاعی پازل توطئه‌های دشمن را تکمیل می‌کند

Home / تضعیف بودجه دفاعی پازل توطئه‌های دشمن را تکمیل می‌کند

تضعیف بودجه دفاعی پازل توطئه‌های دشمن را تکمیل می‌کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نادیده گرفتن سهم بودجه دفاعی، پازل توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران را تکمیل می‌کند.

تضعیف بودجه دفاعی پازل توطئه‌های دشمن را تکمیل می‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نادیده گرفتن سهم بودجه دفاعی، پازل توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران را تکمیل می‌کند.
تضعیف بودجه دفاعی پازل توطئه‌های دشمن را تکمیل می‌کند