تصویب مقررات ناظر بر دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران

Home / تصویب مقررات ناظر بر دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران

تصویب مقررات ناظر بر دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران
 شورای پول و اعتبار اصلاحیه «دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران» را در 79 ماده و 22 تبصره تصویب کرد.

تصویب مقررات ناظر بر دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران

 شورای پول و اعتبار اصلاحیه «دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران» را در 79 ماده و 22 تبصره تصویب کرد.
تصویب مقررات ناظر بر دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران