تسریع در تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان

Home / تسریع در تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان

تسریع در تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ایجاد خط ویژه گمرکی در زمینه تحقق تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان را مهم دانست.

تسریع در تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ایجاد خط ویژه گمرکی در زمینه تحقق تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان را مهم دانست.
تسریع در تأمین مایحتاج اولیه تولیدکنندگان