ترکیه می گوید اجازه کار بیش از ۲۷هزار شاغل در حوزه آموزش را لغو کرده است

Home / ترکیه می گوید اجازه کار بیش از ۲۷هزار شاغل در حوزه آموزش را لغو کرده است

ترکیه می گوید اجازه کار بیش از ۲۷هزار شاغل در حوزه آموزش را لغو کرده است

ترکیه می گوید اجازه کار بیش از ۲۷هزار شاغل در حوزه آموزش را لغو کرده است

ترکیه می گوید اجازه کار بیش از ۲۷هزار شاغل در حوزه آموزش را لغو کرده است

دانلود آهنگ آذری