ترکیه شریک راهبردی اروپا است

Home / ترکیه شریک راهبردی اروپا است

ترکیه شریک راهبردی اروپا است
سفیر آلمان در ترکیه با بیان اینکه ترکیه شریک راهبردی آلمان و اروپا است، گفت: ترکیه نقش مکمل قاره اروپا را دارد.

ترکیه شریک راهبردی اروپا است

سفیر آلمان در ترکیه با بیان اینکه ترکیه شریک راهبردی آلمان و اروپا است، گفت: ترکیه نقش مکمل قاره اروپا را دارد.
ترکیه شریک راهبردی اروپا است