ترویج هندوییسم و بوداییسم برای مقابله با موج اسلام‌گرایی

Home / ترویج هندوییسم و بوداییسم برای مقابله با موج اسلام‌گرایی

ترویج هندوییسم و بوداییسم برای مقابله با موج اسلام‌گرایی
ترویج هندوییسم و بوداییسم در میان غربی‌ها از سوی رسانه‌ها و مراکز فرهنگی غرب برای مقابله با موج اسلام‌گرایی رویکرد تازه‌ای نیست.

ترویج هندوییسم و بوداییسم برای مقابله با موج اسلام‌گرایی

ترویج هندوییسم و بوداییسم در میان غربی‌ها از سوی رسانه‌ها و مراکز فرهنگی غرب برای مقابله با موج اسلام‌گرایی رویکرد تازه‌ای نیست.
ترویج هندوییسم و بوداییسم برای مقابله با موج اسلام‌گرایی