ترس ترامپ از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان

Home / ترس ترامپ از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان

ترس ترامپ از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان
ساعاتی پس از مشخص شدن تقریبی نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، دونالد ترامپ بحثی را مطرح کرد که نشان از ترس او از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان دارد.

ترس ترامپ از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان

ساعاتی پس از مشخص شدن تقریبی نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، دونالد ترامپ بحثی را مطرح کرد که نشان از ترس او از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان دارد.
ترس ترامپ از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان