تراژدی جنگ یمن

Home / تراژدی جنگ یمن

تراژدی جنگ یمن
نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره وضعیت سخت زندگی مردم یمن، اصلی‌ترین جنایت سعودی‌ها در این جنگ را محاصره اقتصادی مردم بی‌گناه یمن عنوان کرده است.

تراژدی جنگ یمن

نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره وضعیت سخت زندگی مردم یمن، اصلی‌ترین جنایت سعودی‌ها در این جنگ را محاصره اقتصادی مردم بی‌گناه یمن عنوان کرده است.
تراژدی جنگ یمن