ترامپ یک وزیر دیگر را هم عزل می‌کند

Home / ترامپ یک وزیر دیگر را هم عزل می‌کند

ترامپ یک وزیر دیگر را هم عزل می‌کند
رئیس‌جمهور آمریکا وزیر امنیت داخلی را تا چند روز دیگر برکنار خواهد کرد.

ترامپ یک وزیر دیگر را هم عزل می‌کند

رئیس‌جمهور آمریکا وزیر امنیت داخلی را تا چند روز دیگر برکنار خواهد کرد.
ترامپ یک وزیر دیگر را هم عزل می‌کند