ترامپ و پوتین دشمن اروپا هستند

Home / ترامپ و پوتین دشمن اروپا هستند

ترامپ و پوتین دشمن اروپا هستند
نماینده پارلمان اروپا رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را بزرگ‌ترین دشمنان اتحادیه اروپا دانست.

ترامپ و پوتین دشمن اروپا هستند

نماینده پارلمان اروپا رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را بزرگ‌ترین دشمنان اتحادیه اروپا دانست.
ترامپ و پوتین دشمن اروپا هستند