ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

Home / ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد
رئیس جمهوری آمریکا فرمان موسوم به اضطرار ملی در خصوص ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

رئیس جمهوری آمریکا فرمان موسوم به اضطرار ملی در خصوص ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.
ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد