تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی

Home / تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی

تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی
مشاور وزیر نفت در امور اجتماعی خواستار تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی شد.

تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی

مشاور وزیر نفت در امور اجتماعی خواستار تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی شد.
تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی