تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود

Home / تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود

تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان تصریح کرد: تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود.

تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان تصریح کرد: تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود.
تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود