تحلیل مبانی «نظریه تفسیری» پل ریکور

Home / تحلیل مبانی «نظریه تفسیری» پل ریکور

تحلیل مبانی «نظریه تفسیری» پل ریکور
پل ریکور از جمله هواداران هرمنوتیک فلسفی است که با ارائه «نظریه تفسیر» روش خود در کشف معنای متن را بیان کرده است.

تحلیل مبانی «نظریه تفسیری» پل ریکور

پل ریکور از جمله هواداران هرمنوتیک فلسفی است که با ارائه «نظریه تفسیر» روش خود در کشف معنای متن را بیان کرده است.
تحلیل مبانی «نظریه تفسیری» پل ریکور