تحصیل 65 دانشجوی قهرمان ملی، آسیایی و جهانی در دانشگاه آزاد میانه

Home / تحصیل 65 دانشجوی قهرمان ملی، آسیایی و جهانی در دانشگاه آزاد میانه

تحصیل 65 دانشجوی قهرمان ملی، آسیایی و جهانی در دانشگاه آزاد میانه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: هم‌اکنون نزدیک به 50 دانشجوی ورزشکار و قهرمان ملی و بیش از 15 دانشجو در سطح قهرمانی آسیا، جهان، المپیک و پاراالمپیک در واحد دانشگاهی میانه در حال تحصیل هستند.

تحصیل 65 دانشجوی قهرمان ملی، آسیایی و جهانی در دانشگاه آزاد میانه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: هم‌اکنون نزدیک به 50 دانشجوی ورزشکار و قهرمان ملی و بیش از 15 دانشجو در سطح قهرمانی آسیا، جهان، المپیک و پاراالمپیک در واحد دانشگاهی میانه در حال تحصیل هستند.
تحصیل 65 دانشجوی قهرمان ملی، آسیایی و جهانی در دانشگاه آزاد میانه