تحصیل 178 هزار دانش‌آموز استثنایی در کشور

Home / تحصیل 178 هزار دانش‌آموز استثنایی در کشور

تحصیل 178 هزار دانش‌آموز استثنایی در کشور
رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور گفت: بیش از 178 هزار دانش‌آموز استثنایی شامل معلولان، ناشنوایان، نابینایان و کودکان دیرآموز در کشور در حال تحصیل هستند.

تحصیل 178 هزار دانش‌آموز استثنایی در کشور

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور گفت: بیش از 178 هزار دانش‌آموز استثنایی شامل معلولان، ناشنوایان، نابینایان و کودکان دیرآموز در کشور در حال تحصیل هستند.
تحصیل 178 هزار دانش‌آموز استثنایی در کشور