تحریم قطر غیرقابل قبول است

Home / تحریم قطر غیرقابل قبول است

تحریم قطر غیرقابل قبول است
وزیر امور خارجه ترکیه اقدام برخی کشورهای عربی و آفریقایی مبنی بر اعمال تحریم اقتصادی علیه قطر را غیرقانونی توصیف کرد.

تحریم قطر غیرقابل قبول است

وزیر امور خارجه ترکیه اقدام برخی کشورهای عربی و آفریقایی مبنی بر اعمال تحریم اقتصادی علیه قطر را غیرقانونی توصیف کرد.
تحریم قطر غیرقابل قبول است