تحریم دایی توسط دوربین‌های تلویزیون

Home / تحریم دایی توسط دوربین‌های تلویزیون

تحریم دایی توسط دوربین‌های تلویزیون
ظهر امروز در نشست خبری دوربین‌های تلویزیون علی دایی را تحریم کردند و قبل از ورودش به سالن آنجا را ترک کردند.

تحریم دایی توسط دوربین‌های تلویزیون

ظهر امروز در نشست خبری دوربین‌های تلویزیون علی دایی را تحریم کردند و قبل از ورودش به سالن آنجا را ترک کردند.
تحریم دایی توسط دوربین‌های تلویزیون