تحریم‌‌های آمریکا اثر جدیدی در اقتصاد ایران ندارد

Home / تحریم‌‌های آمریکا اثر جدیدی در اقتصاد ایران ندارد

تحریم‌‌های آمریکا اثر جدیدی در اقتصاد ایران ندارد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم‌ها قطعاً برای ملت ایران اثر جدیدی در حوزه اقتصاد ندارد، مگر اینکه با تبلیغات، فضای روانی کشور را ناآرام کنند.

تحریم‌‌های آمریکا اثر جدیدی در اقتصاد ایران ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم‌ها قطعاً برای ملت ایران اثر جدیدی در حوزه اقتصاد ندارد، مگر اینکه با تبلیغات، فضای روانی کشور را ناآرام کنند.
تحریم‌‌های آمریکا اثر جدیدی در اقتصاد ایران ندارد