تحریم‌های آمریکا در برگزاری اجلاس جهانی گردشگری تأثیری ندارد

Home / تحریم‌های آمریکا در برگزاری اجلاس جهانی گردشگری تأثیری ندارد

تحریم‌های آمریکا در برگزاری اجلاس جهانی گردشگری تأثیری ندارد
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: با توجه به اینکه امریکا ۱۳ آبان را برای شروع تحریم‌ها اعلام کرده ما کار اجلاس را پیش می‌بریم و ابایی نداریم.

تحریم‌های آمریکا در برگزاری اجلاس جهانی گردشگری تأثیری ندارد

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: با توجه به اینکه امریکا ۱۳ آبان را برای شروع تحریم‌ها اعلام کرده ما کار اجلاس را پیش می‌بریم و ابایی نداریم.
تحریم‌های آمریکا در برگزاری اجلاس جهانی گردشگری تأثیری ندارد