تجمع دوستان خاشقجی مقابل کنسولگری عربستان

Home / تجمع دوستان خاشقجی مقابل کنسولگری عربستان

تجمع دوستان خاشقجی مقابل کنسولگری عربستان
دوستان فعال مخالف سعودی که چند هفته پیش در استانبول کشته شده بود، قرار است امروز در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول تجمع کنند.

تجمع دوستان خاشقجی مقابل کنسولگری عربستان

دوستان فعال مخالف سعودی که چند هفته پیش در استانبول کشته شده بود، قرار است امروز در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول تجمع کنند.
تجمع دوستان خاشقجی مقابل کنسولگری عربستان