تجلیل از مرضیه برومند در پناهگاهی به نام قصه

Home / تجلیل از مرضیه برومند در پناهگاهی به نام قصه

تجلیل از مرضیه برومند در پناهگاهی به نام قصه
نخستین جلسه از سلسله نشست‌های معرفی و بررسی کارنامه سرمایه‌های نمادین معاصر در کتابخانه ملی به مرضیه برومند اختصاص داشت.

تجلیل از مرضیه برومند در پناهگاهی به نام قصه

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های معرفی و بررسی کارنامه سرمایه‌های نمادین معاصر در کتابخانه ملی به مرضیه برومند اختصاص داشت.
تجلیل از مرضیه برومند در پناهگاهی به نام قصه