تایید زنگنه برای سهمیه‌بندی سوخت

Home / تایید زنگنه برای سهمیه‌بندی سوخت

تایید زنگنه برای سهمیه‌بندی سوخت
وزیر نفت گفت: درباره سهمیه‌بندی یا کارت سوخت به‌طور جدی بحث است اما اساس دولت بر افزایش قیمت‌ها نیست.

تایید زنگنه برای سهمیه‌بندی سوخت

وزیر نفت گفت: درباره سهمیه‌بندی یا کارت سوخت به‌طور جدی بحث است اما اساس دولت بر افزایش قیمت‌ها نیست.
تایید زنگنه برای سهمیه‌بندی سوخت