تاریخ‌سازی شاگردان برانکو به‌شرط شکست السد

Home / تاریخ‌سازی شاگردان برانکو به‌شرط شکست السد

تاریخ‌سازی شاگردان برانکو به‌شرط شکست السد
پرسپولیس ایران در حالی با السد قطر دیدار خواهد کرد که نیمی از راه را با موفقیت طی کرده است.

تاریخ‌سازی شاگردان برانکو به‌شرط شکست السد

پرسپولیس ایران در حالی با السد قطر دیدار خواهد کرد که نیمی از راه را با موفقیت طی کرده است.
تاریخ‌سازی شاگردان برانکو به‌شرط شکست السد