تأمین معیشت به‌جای تربیت فرزند/ زندان‌هایی به‌نام آپارتمان

Home / تأمین معیشت به‌جای تربیت فرزند/ زندان‌هایی به‌نام آپارتمان

تأمین معیشت به‌جای تربیت فرزند/ زندان‌هایی به‌نام آپارتمان
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به علل بروز پرخاشگری در نوجوانان گفت: والدین، کودکان خود را در زندان‌های مدرنی به‌نام آپارتمان محدود و محصور کرده‌‌اند.

تأمین معیشت به‌جای تربیت فرزند/ زندان‌هایی به‌نام آپارتمان

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به علل بروز پرخاشگری در نوجوانان گفت: والدین، کودکان خود را در زندان‌های مدرنی به‌نام آپارتمان محدود و محصور کرده‌‌اند.
تأمین معیشت به‌جای تربیت فرزند/ زندان‌هایی به‌نام آپارتمان