تأثیر مثبت سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها

Home / تأثیر مثبت سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها

تأثیر مثبت سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها
سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق آزمون سراسری در سال ۱۳۹۸ با حداکثر ۳۰ درصد تأثیر مثبت در نظر گرفته خواهد شد.

تأثیر مثبت سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها

سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق آزمون سراسری در سال ۱۳۹۸ با حداکثر ۳۰ درصد تأثیر مثبت در نظر گرفته خواهد شد.
تأثیر مثبت سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها