بی‌توجهی مسئولان به اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش

Home / بی‌توجهی مسئولان به اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش

بی‌توجهی مسئولان به اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش
اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش نظیر سند تحول بنیادی در بین دولتمردان مهجور باقی مانده است.

بی‌توجهی مسئولان به اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش

اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش نظیر سند تحول بنیادی در بین دولتمردان مهجور باقی مانده است.
بی‌توجهی مسئولان به اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش