بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد

Home / بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد

بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد
یک روانشناس گفت: عدم توجه به مسائل معنوی و فرهنگی تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد.

بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد

یک روانشناس گفت: عدم توجه به مسائل معنوی و فرهنگی تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد.
بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد