بُعد مسافت عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مرتضی‌گرد نیست

Home / بُعد مسافت عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مرتضی‌گرد نیست

بُعد مسافت عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مرتضی‌گرد نیست
یکی از عمده مشکلات مردم در منطقه مرتضی‌گرد تهران، نبود مدارس دوره دوم متوسطه است که سبب می‌شود بسیاری از دانش‌آموزان از ادامه تحصیل انصراف دهند.

بُعد مسافت عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مرتضی‌گرد نیست

یکی از عمده مشکلات مردم در منطقه مرتضی‌گرد تهران، نبود مدارس دوره دوم متوسطه است که سبب می‌شود بسیاری از دانش‌آموزان از ادامه تحصیل انصراف دهند.
بُعد مسافت عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مرتضی‌گرد نیست