به ابهامات فکری و عقیدتی، پاسخ درست بدهیم

Home / به ابهامات فکری و عقیدتی، پاسخ درست بدهیم

به ابهامات فکری و عقیدتی، پاسخ درست بدهیم
استاد شهید مطهری، بحران فکری برای جوانان و جوامع را طبیعی دانسته و بر سرکوب نکردن و پاسخگویی درست به آن تأکید دارد.

به ابهامات فکری و عقیدتی، پاسخ درست بدهیم

استاد شهید مطهری، بحران فکری برای جوانان و جوامع را طبیعی دانسته و بر سرکوب نکردن و پاسخگویی درست به آن تأکید دارد.
به ابهامات فکری و عقیدتی، پاسخ درست بدهیم