بهره‌برداری از سالن بدن‌سازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

Home / بهره‌برداری از سالن بدن‌سازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بهره‌برداری از سالن بدن‌سازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رئیس اداره تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از افتتاح سالن بدنسازی مجتمع ورزشی غدیر در این دانشگاه خبر داد.

بهره‌برداری از سالن بدن‌سازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رئیس اداره تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از افتتاح سالن بدنسازی مجتمع ورزشی غدیر در این دانشگاه خبر داد.
بهره‌برداری از سالن بدن‌سازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر